Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spoločnosti SEVOReal, s.r.o., so sídlom: Gen. Svobodu 1979/31, 960 01 Zvolen, IČO: 46 911 294, DIČ: 202 368 3695, Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 23306/S, Štatutárny orgán (konateľ): Marta Severínyová

 1. Spoločnosťou sa rozumie právnická osoba s názvom SEVOReal, s.r.o., so sídlom: Gen. Svobodu 1979/31, 960 01 Zvolen, IČO: 46 911 294, DIČ: 202 368 3695, Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 23306/S, Štatutárny orgán (konateľ): Marta Severínyová – na základe predmetu činnosti:

 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

 1. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej spoločnosť SEVOReal s.r.o. poskytuje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti

 2. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou spoločnosťou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je klient oprávnený uplatniť výhradu (ďalej len „reklamácia“), a to nasledovne:

 1. Spoločnosť spíše s klientom o každej reklamácií, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponechá aj klient podávajúci reklamáciu.

 2. Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti.

 3. Spoločnosť klientovi podávajúcemu reklamáciu potvrdí prijatie reklamácie.

 4. Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.

 5. Klient je povinný spoločnosti poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

 6. Vybavenie reklamácie uskutoční spoločnosť najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

 7. Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.

 8. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.

 9. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.

 10. Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 11. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013

Reklamačný formulár na stiahnutie vo formáte pdf

Reklamačný formulár na stiahnutie vo formáte doc